مسیر یابی از طریق نقشه نشان / گوگل مپ
متن آگهی

بخش 03 تولید کنندگان بتن در شیراز
مواد و محصول تولید کنندگان مربوط به بتن در شیراز توسط محصول و یا مواد به بخش CSI سازمان یافته است. بخش زیر کاوش برای جمع آوری داده های محصول و دسترسی محتوای قابل دانلود از جمله فایل های CAD، اشیاء BIM، مشخصات و خیلی بیشتر.

03 01 00 تعمیر و نگهداری از بتن در شیراز
03 01 30 تعمیر و نگهداری از بازیگران در محل بتن در شیراز
03 01 30.51 تمیز کردن بازیگران در محل بتن در شیراز
03 01 30.61 resurfacing از بازیگران در محل بتن در شیراز
03 01 30.71 توانبخشی از بازیگران در محل بتن در شیراز
03 01 30.72 تقویت بازیگران در محل بتن در شیراز
03 01 40.51 تمیز کردن پیش ساخته بتن در شیرازی در شیراز
03 01 40.61 resurfacing از پیش ساخته بتن در شیرازی در شیراز

03 01 40.71 توانبخشی از پیش ساخته بتن در شیرازی در شیراز
03 05 00 نتایج کار مشترک برای بتن در شیراز
03 05 10 بتن در شیراز رنگ افزودنی *
03 06 00 برنامه برای بتن در شیراز
03 10 00 بتن در شیراز تشکیل و لوازم جانبی
03 11 00 بتن در شیراز تشکیل
03 11 13 سازه بازیگران در محل بتن در شیراز تشکیل
03 11 16 معماری بازیگران در بتن در شیراز محل تشکیل
03 11 16.13 آستر فرم های بتن در شیرازی در شیراز
03 11 19 عایق بتن در شیراز تشکیل
03 11 23 دائم پله تشکیل
03 15 00 لوازم جانبی بتن در شیراز
03 20 00 بتن در شیراز تقویت
03 21 00 میله تقویت

00 22 03 پارچه و شبکه تقویت کننده
03 23 00 استرس تاندون تقویت
03 24 00 الیافی تقویت

03 30 00 بازیگران در محل بتن در شیراز
03 30 53 متفرقه بازیگران در محل بتن در شیراز
03 31 00 بتن در شیراز سازه
03 33 00 بتن در شیراز معماری
03 34 00 کم تراکم بتن در شیراز
03 35 00 اختتامیه بتن در شیراز

03 35 13 بالا تحمل اختتامیه طبقه بتن در شیرازی در شیراز
03 35 19 اختتامیه بتن در شیراز رنگی
03 35 33 مهر اختتامیه بتن در شیراز
03 37 00 تخصص قرار داده بتن در شیراز
03 37 13 شاتکریت
بتن در شیراز 03 38 00 ارسال تنیده
03 39 00 پخت بتن در شیراز
03 40 00 بتن در شیراز پیش ساخته
بتن در شیراز 03 41 00 پیش ساخته سازه
03 41 10 بوته در-پیش ساخته بتن در شیرازی در شیراز سازه *
03 41 12 سایت-پیش ساخته بتن در شیرازی در شیراز سازه *
03 41 16 اسلب بتن در شیرازی در شیراز پیش ساخته
03 41 33 پیش ساخته سازه Pretensioned بتن در شیراز
03 41 36 پیش ساخته سازه های بتن در شیرازی در شیراز پست تنیده
00 45 03 بتن در شیراز معماری پیش ساخته
03 45 13 مواجهه معماری پیش ساخته بتن در شیرازی در شیراز
03 45 36 پیش ساخته معماری بتن در شیراز ارسال تنیده
03 47 00-سایت نظرسنجی های بتن در شیرازی در شیراز
03 47 13 شیب کردن بتن در شیراز
03 47 16 آسانسور بتن در شیراز
00 48 03 تخصص بتن در شیراز پیش ساخته
03 48 33 پانل های پیش ساخته بتن در شیرازی در شیراز پیش قاب *
03 49 00 شیشه الیاف بتن در شیراز
03 50 00 عرشه بازیگران و Underlayment
03 51 00 بازیگران سقف عرشه
03 51 13 سیمانی چوب فیبر عرشه
00 52 03 سبک بتن در شیراز عایق سقف
03 52 16 بتن در شیراز عایق سبک
03 53 00 بتن در شیراز با شکوه
03 54 00 بازیگران Underlayment
03 54 13 سنگ گچ Underlayment سیمان
03 54 16 Underlayment سیمان هیدرولیک
03 60 00 تزریق تحکیمی
03 61 00 سیمانی تزریق تحکیمی
03 62 13 غیر فلزی غیر کوچک کردن بند کشی
03 63 00 اپوکسی تزریق تحکیمی

"

تبلیغات
نقشه
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید