اطلاعات تماس
  • 09171102550
مسیر یابی از طریق نقشه نشان / گوگل مپ
متن آگهی

1 آباده شهرداري بهمن سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

2 آباده محمد سعيد حداد دايگون سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

3 آباده شن و ماسه شيرخان محمدي آباده( منصوري) سنگدانه مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

4 ارسنجان عبدالكريم خادمي ريگزار جمال آباد ارسنجان سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

5 اقليد كارخانه قند سرحد اقليد و چهاردانگه سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

6 اقليد محمدعلي باقري و عليرضا قاسمي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

7 اقليد باغ صفا سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

9 داراي پروانه استاندارد /5- 4 و 25 /75-12/ 8 اقليد تيمارجان اقليد سنگدانه درشت 5

9 جهرم محمود نعيمي و ابوالحسن پرهيزكار سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

10 نادررحمانيان كوشكي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

11 شن سا سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

12 جهرم 7000 جهرم سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

13 جهرم محسن اسماعيل پور چهرمي عمران ماسه جهرم

ماسه نگ ن ماسه مصل نژاد

سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

جهرم

14 جهرم گل و ماسه جهرم سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

15 جهرم جهاد تعاون فارس سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

16 جهرم تعاوني توليدي صالحين شفق المهدي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

18 داراب داراب كويه سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

20 زرين دشت عبدالرضا خواجه زادگان جهرمي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

21 زرين دشت احمد خسرو منش سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

22 سروستان كمال آباد سروستان سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

23 شيراز صالحيان سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

24 شيراز ايمان گستر سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

25 شيراز ماسه بلوك u1588 شيراز سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

26 شيراز بتن آماده مرادي حسين مرادي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

27 شيراز صدرا كنار شيراز سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

28 شيراز سياوش زارع سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

29 شيراز صميمي خسرو صميمي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

30 شيراز فارس شن سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

31 شيراز قضاوي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

32 شيراز عمران شهرداري سازمان عمران سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

33 شيراز هفتصدراه و ساختمان كازرون سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

34 شيراز كمال فروغي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

35 شيراز بازرگاني سد سازه فارس سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

36 شيراز قره آغاج سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

37 شيراز عربشاهي هايلتون سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

38 شيراز بيد كوه شيراز سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

39 فراشبند

نوآوران 4 فراشبند - حيدر پور باقري

- محمد رسول الله - نارك فراشبند

سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

40 فسا پيمانكار فسا قدرتي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

42 قيروكارزين

غلامحسين غضنفري - قره آغاج

قيروكارزين

سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

43 قيروكارزين غمران ماسه قير وكارزين سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

44 كازرون امراله خاوند سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

45 كوار دره عسلويه كوار سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

46 لامرد

محمد اورنگ و منصور دهقان ممتاز

اهل

سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

47 لارستان شهامت سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

48 لارستان منصور محمدي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

49 لارستان جگساز سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

50 لارستان

آرد سنگ شكن برادران شير گير -

يوسف شيرگير

سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

51 لارستان حاج حسين كاملي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

9 مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد /5- 52 لارستان زرشن اسدي لاري سنگدانه درشت 19

9 مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد /5- 53 لارستان اناغ سنگدانه درشت 19

54 لارستان سليمي ابراهيمي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

55 لارستان احمد پور حسن سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

56 لارستان محمد نظري سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

57 لامرد بالاده بيرم - غلامحسين سعادتي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

58 مرودشت ابرج فارس سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

59 مرودشت خليل فيروز سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

60 مرودشت شهرداري مرودشت سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

61 ممسني

ظهراب شريفي و ناصر عبادي -

وليعصر نورآباد

سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

62 ممسني

ايمن بتن سازده فارس - توسعه عمران

ممسني

سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

63 ممسني شن و ماسه كازرون شريفي سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

64 ني ريز مجيد ني ريز محمد زاده سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

65 ني ريز شن ريزان مشكان سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

66 ني ريز پاك شن ني ريز سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

67 ني ريز

بختگان ني ريز ( محمد امين تاج بخش

(

سنگدانه ريز و درشت مورد مصرف در بتن داراي پروانه استاندارد

68 شيراز بتن آماده زماني بتن آماده داراي پروانه استاندارد

69 ني ريز بتن آماده محمد زاده بتن آماده داراي پروانه استاندارد

70 شيراز بتن آماده آدميت بتن آماده داراي پروانه استاندارد

71 شيراز بتن آماده چاليان بتن آماده داراي پروانه استاندارد

72 شيراز بتن آماده پارس بتن آويژه بتن آماده داراي پروانه استاندارد

73 شيراز بتن آماده حسين u1605 مرادي بتن آماده داراي پروانه استاندارد

74 شيراز بتن آماده ساوانا بتن آماده داراي پروانه استاندارد

75 شيراز بتن آماده سنگتاش بتن آماده داراي پروانه استاندارد

76 شيراز بتن آماده گچ ماشيني فارس بتن آماده داراي پروانه استاندارد

77 كازرون بتن آماده هفتصد كازرون بتن آماده داراي پروانه استاندارد

78 شيراز بتن آماده پارس بتن شيراز بتن آماده داراي پروانه استاندارد

79 لارستان بتن آماده فرامرز كاملي بتن آماده داراي پروانه استاندارد

80 شيراز بتن آماده صادقي بتن آماده داراي پروانه استاندارد

81 لارستان پاسگان بتن بتن آماده داراي پروانه استاندارد

82 شيراز وسعت سازه جنوب (جلالي) بتن آماده داراي پروانه استاندارد

83 شيراز اكبر رحيمي (پلاستوفوم بهاران) بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

84 شيراز پديده فوم بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

85 شيراز شيراز پانل بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

86 ملوس جان صديق فوم بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

87 شيراز فوم شيمي (تركمان) بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

88 شيراز آسيا فوم (بني جمالي ) بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

89 شيراز ايران آرمه كو بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

90 زرقان بهرمان توسعه كارآفرين بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

91 شيراز بانيان فوم جنوب بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

92 شيراز استقامت فوم بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

93 شيراز يوسف سلمانپور(پارس فوم) بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

94 شيراز كوير فوم بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

95 شيراز برنا فوم كوشا بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

96 شيراز تعاوني 22 شيراز بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

97 سپيدان فوم گستر بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

98 ارسنجان فوم حسن شاهي بلوك سقفي پلي استايرن داراي پروانه استاندارد

99 شيراز ورا تيرچه داراي پروانه استاندارد

100 شيراز ايران آرمه كو تيرچه داراي پروانه استاندارد

101 مرودشت خاطره شيرواني تيرچه داراي پروانه استاندارد

102 كوار ساروج بتن ثلاثه تيرچه داراي پروانه استاندارد

103 شيراز محمد جاني تيرچه داراي پروانه استاندارد

104 شيراز محمد جاني بلوك داراي پروانه استاندارد

105 شيراز بلوك رضا بلوك سبك سلولي داراي پروانه استاندارد

106 شيراز پارس بتن بلوك ديواري داراي پروانه استاندارد

107 مرودشت خاطره شيرواني بلوك سقفي سيماني داراي پروانه استا"

تبلیغات
نقشه
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید